เกี่ยวกับเรา

วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มโคแม่พันธุ์คุณภาพบ้านนาซอ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคแม่พันธุ์คุณภาพบ้านนาซอ  ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่ตั้งเลขที่ 116 หมู่ 10 ตำบลนาซอ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  โดยมีการพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลัก  ที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง  รวมถึงสนับสนุนและสร้างโอกาสให้เครือข่ายทางธุรกิจได้แก่  กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์  ส่วนราชการระดับท้องถิ่น  เกษตรกร  ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อโคให้ดำเนินธุรกิจ  เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างครบวงจร  ทั้งในด้านการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพการตลาดและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด