สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

นายอวยชัย  ชัยยุทธโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  นางสาวเชาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมา  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบืออำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น