ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ฐานเรียนรู้ บ้านนาซอ

นางสาวเชาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ณ ฐานเรียนรู้ บ้านนาซอ

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ได้เข้าตรวจเยี่ยมฐานเรียนรู้ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามงานโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ  และโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2559

ใส่ความเห็น