คณะศึกษาดูงานจาก พนักงานผู้บริหาร ธ.ก.ส. จังหวัดตาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า จังหวัดตาก

คณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดตาก

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตาก ประกอบด้วย พนักงานผู้บริหาร ธ.ก.ส. จังหวัดตาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า จังหวัดตาก และผู้แทนเกษตรกรจากโครงการส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพจังหวัดตาก  รวมจำนวน 40 ท่าน ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงของวิสหกิจชุมชนฯ ได้เห็นการดำเนินงานของวิสหกิจชุมชนฯ มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคแม่พันธุ์คุณภาพ  เป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตากเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น