ตรวจติดตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน

สำนักงานจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน  งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เครื่องจักรกลที่ได้รับการสนับสนุน

ใส่ความเห็น